Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων

H Systems Dynamics σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει γεωχωρικές βάσεις δεδομένων για κάθε χρήση.

Για παράδειγμα μια τυπική Γεωχωρική Βάση Δεδομένων Πόλης συμπεριλαμβάνει: Περιγραμματα Οικοδομικών Τετραγώνων, Περιγράμματα Κτιρίων, Σημεία ενδιαφέροντος, Οδικούς Άξονες.

Επιπρόσθετα, σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα μπορεί να υπάρχει και συνημμένος πίνακας περιγραφικής πληροφορίας. Δηλαδή για παράδειγμα, κάθε τμήμα του οδικού δικτύου να έχει ονομασία, αρίθμηση, κατεύθυνση. Κάθε σημείο ενδιαφέροντος να έχει ονομασία, κατηγορία, διευθυνση κ.ο.κ

Αναλόγως με τις ανάγκες των πελατών μας, προσαρμόζουμε το προϊόν και προσφέρουμε μοναδικές λύσεις.