Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία Systems Dynamics έχοντας υπόψη τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 9001:2008. Με την υιοθέτηση των θεσμών Ποιότητας στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της με σκοπό να εξυπηρετεί πιο αξιόπιστα και αποτελεσματικά τις ανάγκες των Πελατών της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζει στην εταιρεία να υλοποιεί με επιτυχία τις υπηρεσίες, τις λύσεις και τα προϊόντα που αναπτύσσει και παρέχει στους τομείς της Αγοράς στους οποίους δραστηριοποιείται. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των ισχύοντων Νομοθεσιών και Οδηγιών των αρμόδιων αρχών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριο μέλημα της Systems Dynamics είναι η παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων με στόχο την ικανοποίηση των Πελατών της, φροντίζοντας να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρεμβαίνοντας αποτελεσματικά:

  • στον καθορισμό και στην ανασκόπηση των στόχων για την Ποιότητα,
  • στην εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων,
  • στην υλοποίηση εσωτερικών Ελέγχων,
  • στη συστηματική ανάλυση δεδομένων,
  • στον καθορισμό και στην υλοποίηση Διορθωτικών και Προληπτικών ενεργειών,
  • στην ανασκόπηση του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Με την παρούσα Πολιτική η Διοίκηση δεσμεύεται να τηρεί της Αρχές Ποιότητας προς επίτευξη των παραπάνω στόχων. Οι Αρχές της εταιρείας οι οποίες είναι ταυτόσημες με τις Αρχές της Ποιότητας εκπληρώνονται μέσα από τον συστηματικό σχεδιασμό, τον έλεγχο των διαδικασιών και τη συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την Ποιότητα της δικής του εργασίας και οφείλει να συμβάλει ενεργά στη διαχείριση της Ποιότητας και στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.
Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας έχει κοινοποιηθεί σε όλο το Προσωπικό. Οι αρχές της και οι στόχοι της προσαρμόζονται ανάλογα των περιστάσεων από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Ζάκυνθος, 15.03.2012

Η Διοίκηση της Systems Dynamics