Συστήματα Διαχείρισης

  1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, πιστοποίηση και η συντήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Λειτουργώντας ρυθμιστικά ως µέσο για τη αύξηση της ικανοποίησης των πολύπλευρων αναγκών της επιχείρησης, συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στη συμμόρφωση των διεργασιών δραστηριοτήτων, συστημάτων, προσώπων ή και συνδυασμό αυτών με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης. Ενδεικτικά Συστήματα Ποιότητας: ISO 9001, Ασφάλειας Τροφίµων HACCP, κ.λπ.

 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εχουν ως βασικό στόχο τη συμμόρφωση της επιχείρησης και τον έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση µε το περιβάλλον, μέσα από τους άξονες και τα πλαίσια τα οποία έχουν οριστεί.

Έχουν ως στόχο τη βελτίωση της «συμπεριφοράς» της επιχείρισης προς το περιβάλλον και τη βελτίωση των λειτουργικών υποδομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών, με σκοπό να αξιοποιούν τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, οργανισμού ή συστήματος, ενώ παράλληλα στα επίπεδα που είναι εφικτό βοηθούν να γίνεται ορθολογικότερη κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων. Ενδεικτικά Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001

 

  1. Συμμόρφωση Διαδικασιών

Αναλαμβάνουμε τη συμμόρφωση διαδικασιών σύμφωνα με κάθε είδους διεθνείς, κοινοτικές, εθνικές οδηγίες/αποφάσεις Αναφέρεται ως παράδειγμα η Πιστοποίηση Συστήματος Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 1348/2004