Χαράξεις

Οι χαράξεις προϋποθέτουν την ύπαρξη μελετών / σχεδίων ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες. Ενδεικτικές εργασίες χαράξεων:

       • Σήμανση οικοπέδων – αγροτεμαχίων στο έδαφος
       • Εφαρμογή  ρυμοτομικών, οικοδομικών γραμμών
       • Υλοποίηση κτιρίων – κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης) στο έδαφος