Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους

Η Systems Dynamics παράγει ψηφιακά μοντέλα εδάφους κάνοντας χρήση όλων των δυνατών δεδομένων τα οποία έχουν προκύψει ή μπορούν να προκύψουν με οποιαδήποτε μέθοδο. Επίγειες μετρήσεις, υψομετρικές πληροφορίες από φωτογραμμετρικές μεθόδους, ψηφιακές υψομετρικές καμπύλες, υψόμετρα από διαγράμματα, αλλά και αλλα υψομετρικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή και να συνδυαστούν υπό συνθήκες προκειμένου να παράγουμε ψηφιακά μοντέλα εδάφους, σε οποιαδήποτε μορφή ζητηθούν.

Σχετικά προϊόντα που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, είναι επίσης διαθέσιμα (π.χ. Ισοϋψείς καμπύλες κλπ.).

Μπορούμε επίσης να προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση κάνοντας χρήση των υψομετρικών δεδομένων και να παράγουμε: όγκους, διαφορές μεταξύ επιφανειών με σκοπό την ποιοτική τους σύγκριση ή ακόμα και τη διαχρονική υψομετρική τους σύγκριση.

Για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους ενός λατομικού χώρου για 2 διαφορετικές χρονολογίες, και συνδυάζοντάς τα να προκύψει ένα τρίτο μοντέλο το οποίο θα αναπαριστά τις μεταβολές.