Ψηφιοποίηση και Ενημέρωση Σχεδίων

Η Systems Dynamics αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση και ενημέρωση σχεδίων. Πολλές φορές υπάρχουν εκτυπώσεις σχεδίων, ή παλαιά σχέδια, τα οποία είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν λόγω αυθαίρετου ή παλαιού συστήματος συντεταγμένων, κακής κατάστασης (περίπτωση αναλογικού σχεδίου), και αναλογικής μορφής.

Για το λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε:

  • τη σάρωση,
  • την ένταξή τους σε οποιοδήποτε γνωστό σύστημα αναφοράς (γεωαναφορά),
  • την ψηφιοποίηση της υφιστάμενης πληροφορίας σε μορφή CAD ή GIS,
  • την ενοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας (σε περίπτωση περισσότερων του ενός σχεδίων)
  • εφόσον είναι επιθυμητό, την ενημέρωση των σχεδίων από μετρήσεις ή υπόβαθρά σύγχρονης ή άλλης επιθυμητής χρονολογίας.

Τα ενδεικτικά παραδοτέα του προϊόντος είναι:

  • Σαρωμένα σχέδια *.tif
  • Γεωαναφερμένα Σαρωμένα Σχεδια *.tif με συνοδευτικό *.tfw
  • Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας των σχεδίων σε CAD (*.dxf) ή Βάση GIS. Η πληροφορία είναι κατηγοριοποιημένη σε layers
  • Η οποιαδήποτε προσθήκη κατηγοριοποιημένη σε layers αλλά ενσωματωμένη στο παραπάνω αρχείο CAD (*.dxf) ή Βάση GIS
  • Εκτύπωση του νέου προϊόντος